Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
blackberr
1970 e0ed 500
Reposted fromGrawlyx Grawlyx viadrzwiobrotowe drzwiobrotowe
blackberr
Play fullscreen
Mam nadzieję, że gdzieś w przyrodzie równoważy się ilość osób, które nas kompletnie olała z ilością dobrych piosenek, które usłyszeliśmy. W tym drugim przypadku mam przewagę - a ciągle jeszcze tyle muzyki przede mną  ;-)
W tytułowym utworze duetu szwedzkiego zimna i wiatru (Mikael Akerfeldt) z angielską powściągliwością (Steven Wilson) słychać przebijającą się nostalgię. Uwierzcie, że ona idealnie współgra z rzeczywistym klimatem Szwecji, sinoniebieskim Bałtykiem i tym psychodelicznym świstem żagli w porcie, za którym nieustannie tęsknię.
Reposted fromholyweather holyweather
2776 5ada 500
Reposted fromdominik dominik viaafrocostamgowno afrocostamgowno
blackberr

Michiel Huisman by Karen Rosetzsky for Elle NL

Reposted fromgameofthrones gameofthrones viaeffigy effigy
blackberr
6069 bb10
Reposted fromkotowate kotowate viaeffigy effigy
blackberr
4660 ac59 500
Reposted fromcontroversial controversial vialanuch lanuch
blackberr
5513 8068 500
Już wkrótce znów będzie pan mógł się uśmiechać
Reposted fromjankoza jankoza viaastrid-anne astrid-anne
6873 f38b

subterraneanscum:

the cat makes this pic

blackberr
3280 7742
Krakowski NGT8 szykuje się na Dzień Dziecka
Reposted fromppiotrus ppiotrus viaastrid-anne astrid-anne
blackberr
Same koszmarne wiadomości
Reposted frombumszakalaka bumszakalaka viahrabiapawel hrabiapawel
6769 6545 500
Reposted fromSphinx Sphinx viatuulihaukka tuulihaukka
blackberr
3451 8c0e 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viawilcza wilcza
9359 a186

Happy French girl and her cat (1959).

blackberr
7157 d103
Reposted fromzungud zungud viaopuszek opuszek
blackberr
5095 ff03
Reposted fromIriss Iriss viaprettyface prettyface
blackberr
Reposted fromflachsen flachsen viaeffigy effigy
blackberr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl